University of Florida

Halesia diptera (Two-winged Silverbell)

Two-winged Silverbell in the Winter

Two-winged Silverbell in the Winter

Two-winged Silverbell in the Spring

Two-winged Silverbell in the Spring

Two-winged Silverbell Flowers

Two-winged Silverbell Flowers

Two-winged Silverbell Foliage

Two-winged Silverbell Foliage

Back to Two-winged Silverbell Page